עוד מאמץ קטן
מבלים עם הכלב
סקר מהיר

החברים שלכם
מלאו את כל הפרטים של החיה שלכם וצרפו תמונה.
בכל יום תיבחר תמונה אחת שתתפרסם בוואלה! בעלי חיים
שם פרטי:
שם משפחה:
יום הולדת:
איך הצטרפתי למשפחה:
החבר הכי טוב:
הפינה האהובה:
איזור הגירוד/ליטוף המועדף:
מה הכי מבאס אותי:
איך אני מעיר את הבעלים:
כשנכנסים הביתה אני:
המקום לפיפי:
שלחו תמונה:
הריני לאשר בזאת, כי כל המידע ו/או הנתונים ו/או הפרטים ו/או התכנים (להלן: "התכנים") שאני מוסר/ת לפרסום באתר "וואלה!" הינם אמיתיים, נכונים ומדויקים, וכי אני הוא הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים אלה, או כי אני מורשה ליתן ל"וואלה!" הרשאה לעשות בהם כל שימוש, כאמור להלן. כמו כן, ידוע לי, אני מסכים/ה ומתחייב כי:
* במסירת תכנים לפרסום ב"וואלה!", אני מקנה לה רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, לעשות כל שימוש, לרבות אך לא רק, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולהשתמש בתכנים לפי שיקול דעתה, בכל שירותי התוכן שהיא מספקת, לרבות העברתו לצדדים שלישיים. כן ידוע לי, ואני מסכים/ה לכך, כי ל"וואלה!" חופש מוחלט ובלתי מוגבל לשנות את התכנים ו/או לערכם.
* אינני זכאי/ת, וכי לא אהיה זכאי/ת בעתיד, לכל תמורה שהיא, בכסף או בטובת הנאה אחרת, עבור מסירת התכנים ל"וואלה!", וכי "וואלה!" אינה מתחייבת לפרסם את מקור התכנים.
* בתכנים שהנני מספק/ת ל"וואלה!" אין משום שימוש בתכנים שאינם חוקיים ו/או מפרים הסכם או התחייבות או זכות כלשהם, לרבות זכויות קניין רוחני וזכויות יוצרים ו/או מזיקים ו/או מאיימים ו/או גסים ו/או מטרידים ו/או פוגעניים ו/או גזעניים ו/או משמיצים ו/או עלולים להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלולים לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר ו/או שימוש בתכנים העלולים לשדל משתמש אחר ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או שעלולה לגרום לנזק.
* היה ויופר תנאי מתנאים אלה, אשפה ו/או אפצה את "וואלה!" בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה בשל הפרה כאמור.
הריני לאשר בזאת, כי קראתי את ההסכם לשליחת תכני גולשים דלעיל, וכי אני מסכים/ה לתנאיו.
מדור פירסומי